B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ủ tăng giá mới bắt đầu bán, trước nay đều thế. Lão phu vốn kinh doanh nhỏ, nếu không tăng giá, số vốn này cũng chẳng thu lại được xin khách quan lượng thứ.”

    Bích Túc nghe xong cười lạnh, hắn cũng không phải làm khó gì vị trưởng quầy này, móc tiền ra trả cho hắn, cười nói: “Khai Phong thiếu lương chẳng qua là cấp bách nhất thời, triều đình đang nghĩ cách giải quyết, tai họa sẽ không lan ra cả thiên hạ đâu. Bây giờ đã là tháng sáu tháng bảy, cứ đợi thêm hai tháng nữa, hoa màu sẽ dần trưởng thành, đến lúc đó bọn họ thóc gạo cũ đầy bán ra không hết, gạo mới nhập vào không đủ tiền chi, quan
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top