T
Reaction score
54

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ

    Thuyền quan của Dương Hạo cột buồm cao nhiều, phía trước lại có thuyền nhỏ mở đường, trên đường các loại thuyền đều phải nhường đường. Nhưng thuyền mà Đường Diễm Diễm đi lên không chỉ đi lại tốc độ chậm chạp, hơn nữa trên đường các loại thuyền hàng thuyền thương qua lại cũng không nghĩ đến đạo lý nhường đường cho nàng, vì thế hai thuyền dù rằng trước sau lần lượt rời Biện Lương không lâu, nhưng dần dần kéo dài khoảng cách thêm nửa ngày đường sông. Trừ phi con thuyền này của nàng đi cả ngày đêm theo sau hoặc là Dương Hạo dừng lại mấy ngày ở nơi nào đó nếu không nhất thời s
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top